+90 212 970 13 63 [email protected]

Giriş

Taşınmaz devri sırasında yaşlı kimselerden sağlık raporu istenmesinin zorunlu olup olmadığı hususu sıklıkla gündeme gelmektedir. Tapu Sicili Tüzüğü 19’a göre tapu sicilinden istemde bulunanların fiil ehliyetinin yerinde olup olmadığının araştırıldığı, şüpheye düşülmesi halinde sağlık kurulu raporu istendiği, gerekmediğinde istenmediği hükme bağlanmıştır.

İlgili Düzenlemeler

“Tasarruf yetkisinin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır.
(2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır.” (22.07.2013 tarih 2013/5150 No.lu 17.08.2013’te Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğü 19)

“Tapu Sicil Tüzüğü 19/2 uyarınca sağlık raporu istenmesi istisnai bir düzenlemedir. Tapuda işlem isteminde bulunan vatandaşın yaşı fark etmeksizin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı konusunda işlem anında vatandaşa sorulan sorular, kişinin tavır ve davranışları gözlemlenerek kanaat oluşturulmalıdır. Sağlık raporunun vatandaşın medeni haklarını kullanma ehliyeti konusunda şüpheye düşülmesi halinde istenmesi, ayırt etme gücünün yerinde olduğu belli olan vatandaşlardan yalnızca yaşı nedeniyle sağlık raporunun istenmemesi gerekir. Müdürlükçe ayırt etme gücünün bulunduğuna kanaat getirilmesi halinde talep edilmemesine rağmen vatandaş tarafından ibraz edilen sağlık raporlarının alınmasına gerek bulunmamaktadır.” (EK. 1: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı E-23294678-010.07.02-2485966 Sayı ve TST 19’uncu Madde Kapsamında Sağlık Raporu konulu Tapu Müdürlüklerine Dağıtılan Bilgilendirme Yazısı, 5. Paragraf. )

Sonuç

Devir sırasında kişinin örneğin, 85 yaşında olması ve bu esnada devir için kendisinden sağlık raporu istenmemesi devir işleminde sakatlık doğurmamaktadır.

Arb. Av. Yeliz Özçetin