+90 212 970 13 63 [email protected]

30 Kasım 2021’de 7343 sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete ’de 31675 sayısında yayımlanmıştır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK.”)’ nda yapılan bazı değişiklikler şunlardır:

İcra daireleri ve memurları’ nı düzenleyen İİK. 1’e yeni fıkra eklenmiştir:

İcra daireleri başkanlığı, yeni olarak 3/a’da düzenlenmiştir:

İcra ve iflas dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapmak, idari işlerine bakmak; mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere icra daireleri başkanlığı kurulması düzenlenmiştir.

İcra mahkemelerinin görevinde değişikliğe gidilmiştir:

İİK. 4’e eklenen ibare ile, icra mahkemelerinin görevi, icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları inceleme işi ile sınırlı tutulmuştur. Yalnızca, icra daireleri başkanlığı kurulmayan yerlerde icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapmak, idari işlerine bakmaya devam edecektir.

Aynı doğrultuda icra ve iflas dairelerinin gözetim ve denetimini düzenleyen İİK 13’te, icra daireleri başkanlığının kurulmadığı yerlerde, icra mahkemesi hakiminin icra ve iflas dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapmaya devam edeceği belirtilmiştir.

İcranın geri bırakılması için verilecek mühletin düzenlendiği İİK. 36’da değişiklik yapılmıştır:

İcranın geri bırakılması için karar, bu düzenleme ile artık Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan değil, takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden alınacaktır.

Bu doğrultuda İİK.36/3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İİK. 36/5 hükmünde Yargıtay’ın hükmü bozması halinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemenin kesin kararı vereceği belirtilmiştir.

İİK.36/6’da bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi halinde teminata konu paranın alacaklının istemi ile alacaklıya ödenmesi halinin kesin karar olması halinde uygulanacağı düzenlenmiştir.

İİK.87’de düzenlenen kıymet takdiri maddesinde, müracaat edilen bilirkişinin bilirkişi sicilinde kayıtlı olması şartı düzenlenmiştir:

Taşınır malların haczinde muhafaza tedbirlerinin düzenlendiği İİK.88/2 de son cümlede değişiklik yapılmıştır:

İstihkak davalarında mülkiyet karinesinin düzenlendiği İİK. 97/a’ya ekleme yapılmıştır:

Kural olarak, bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Üçüncü şahısla birlikte elinde bulundurmaları halinde, mal borçlu elinde bulunuyor kabul edilir. Üçüncü şahsın yedieminliği kabulü hali düzenlenmiştir.

İİK. 106 maddesi yeniden düzenlenmiştir:

İİK.111’de düzenlenen ödeme taahhüdü veya taksit sözleşmesi nedeniyle düzenlenen icra dairesi tutanağı damga vergisinden muaf tutulmuştur.

Yeni olarak İİK.111/a maddesi düzenlenmiştir:

İhalenin düzenlendiği maddelerde (İİK. 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 128/a, 129, 130 vd.) de önemli değişiklikler mevcuttur.

Kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Av. Yeliz Özçetin